REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Pure Christmas, Pure Diamonds”

desfășurată prin contul de Instagram oficial al TEILOR S.R.L. cunoscuta sub denumirea comerciala « Teilor »

 

1. Perioada Campaniei: 20 noiembrie - 24 decembrie 2021

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

(1)        Campania publicitara “Pure Christmas, Pure Diamonds” este organizata de TEILOR S.R.L, cu sediul in Mun. Pitesti, Str. Smeurei nr. 54, Jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J3/1681/2003, avand CUI RO15997524, avand cont bancar: RO74BRDE030SV22776890300 deschis la BRD Pitesti, reprezentata legala prin dl. Dicu Willy-Ioan in calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”), prin intermediul canalului de Instagram ce aparține „Teilor”.

(2)       Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial  al   Campanie (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

(3)       Regulamentul oficial este elaborat si va fi dezvaluit in conformitate cu legile aplicabile din Romania.

(4)       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial in orice moment, anuntand insa publicul, in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

 

SECȚIUNEA    2.        DREPTUL DE PARTICIPARE

 

(1)        La Campania publicitara pot participa toate persoanele fizice (cu varsta de cel putin 18 (optsprezece) ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor/colaboratorilor si a rudelor angajatilor/colaboratorilor pana la gradul 4 ai Organizatorului. Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile mentionate mai sus.

(2)       In vederea inscrierii si participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, precum si servicii de internet, telefonie, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiului, atunci cand este cazul.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

(1) Campania va incepe la data de 20 noiembrie si va inceta la data de 24 decembrie 2021.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

 

4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:

(1)        Participantii trebuie sa posteze un video pe contul personal de Instagram, in sectiunea Stories, folosind filtrul Teilor AR “Pure Diamonds”, sa dea tag paginii @teilor_finejewellery.

(2)       Participanții care nu respectă cerințele concursului vor fi descalificați.

(3)       Pentru colectarea participantilor si extragere se va folosi aplicatia Easy Promos App.

(4)       Pentru acest premiu se vor extrage 2 (doua) rezerve.

(5)       Castigatorul va fi anuntat in data de 30 decembrie. Anuntul se va face pe contul de Instagram al „Teilor”.

(6)       Profilul de Instagram al participantilor trebuie sa fie public pe durata concursului.

 

Fiecare inscriere in Campanie este valabila numai daca sunt indeplinite conditiile enumerate în prezentul Regulament.

 

4.2. Inscrierea in cadrul Campaniei:

(1)        La concursul “Pure Christmas, Pure Diamonds” poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.

(2)       Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

(3)       In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza.

(4)       Participarea la concursul acestui înscris implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si   castigatorul sa poata fi facute publice si exploatate in scop de promovare de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorului, in toate mediile si teritoriile, pentru o durata de 3 (trei) ani ulterior finalizarii concursului.

(5)       Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai Organizatorului, rudele angajatilor Organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul acestui înscris.

(6)       Participantilor li se vor solicita datele de identificare complete pentru validarea participarii (nume si prenume, in integralitate, si data nasterii) iar pentru participantul declarat castigator se va solicita castigatorului respectiv CNP-ul, un numar de telefon valid, adresa de e-mail si adresa postala, necesare pentru intrarea in posesia premiului castigat, dupa indeplinirea formalitatilor prevazute de prezentul Regulament.

(9)       Trimiterile efectuate in urmatoarele conditii nu vor fi considerate inscrieri valabile in Campanie (mesaj text sau online):

(1)        Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei promotionale;

(2)       Daca mesajele trimise contin alte informatii decat cele mentionate in prezentul Regulament;

(3)       Daca participantii utilizeaza pentru înscriere numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau care nu apartin uneia dintre retelele mobile naționale și care din această cauză nu pot fi contactate.

 

SECȚIUNEA 5. DESCRIERE PREMII

 

(1)        Se va acorda 1 (un) premiu, pus la dispozitie de catre Organizator, dupa cum urmeaza:

a.         1 (o) pereche de cercei din aur alb de 18K cu diamante de 0.27ct, cod 111971, https://www.teilor.ro/cercei-din-aur-alb-de-18k-cu-diamante-de-0-27ct-111971.html. Valoarea totala a premiului este de 5049 lei. 

(2)       Pentru a castiga premiul din prezenta Campanie publicitara, participantii trebuie sa indeplineasca prevederile si conditiile mentionate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament; nerespectarea oricareia dintre acestea (prevederi/conditii), va avea drept consecinta, anularea inscrierii.

(3)       Premiul si coordonatele acestuia nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau acordate sub forma de bani. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 

(4)       Castigatorii unui concurs organizat de „TEILOR” pot castiga din nou un premiu pus in joc in cadrul unui alt concurs decat cel initial dupa o perioada de 6 (sase) luni de la castigarea concursului anterior.

 

SECȚIUNEA  6.         EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

 

(1)        In cadrul Campaniei publicitare, premiul va fi pus la dispoziție și livrat către câștigător de către Organizator. Inscrierea castigatoare va face obiectul validarii conform prevederilor prezentului Regulament.

(2)       Dupa ce toate informatiile privind castigatorul extras sunt disponibile Organizatorului, comisia va valida faptul ca acest castigator extras indeplineste prevederile si conditiile din Regulament. Daca nu indeplineste conditiile, atunci comisia va utiliza urmatorul castigator aferent momentului castigator si va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta.

(3)       Castigatorul premiului va fi contactat de Organizator in termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare de la momentul in care a fost validat ca fiind castigator. Daca, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data inceperii actiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta castigatorul in urma apelarii telefonice de 2 (doua) ori in cursul fiecarei zile lucratoare, Organizatorul are dreptul de a-l invalida. Imediat dupa acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigator care rezulta in baza prezentului Regulament.

(4)       Participantului i se poate solicita sa declare urmatoarele informatii folosite pentru inmanarea premiului:

-           nume si prenume;

-           codul numeric personal conform cartii de identitate;

-           adresa de livrare;

-           adresa de email.

(5)       Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii eventualelor documentelor solicitate, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

(6) Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, urmatorul castigator aferent momentului castigator. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, urmatorii castigatori aferenti momentului castigator. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

(7)       Numele castigatorului si premiul castigat vor fi adăugate în story pe contul de Instagram al „Teilor”, pana pe data de 30 decembrie 2021.

(8)       Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de interdictii ale castigatorului, pentru absenta documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor castigatorului.

(9)       Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va face nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (de exemplu, impozite).

(10)     In cazul in care castigatorul nu va primi premiul prin curier privat, se va considera ca intrarea in posesie are loc la momentul in care castigatorul semneaza inscrisul care atesta predarea premiului. Premiul se va expedia prin curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorului, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data validarii.

(11)      Exclusiv in situatia in care castigatorul va primi premiile prin curier privat, urmatoarele date cu caracter personal vor fi transferate de catre Organizator sau Imputernicitii sai, in depline conditii de siguranta firmei de curierat in scopul predarii premiului: numar de telefon, nume, prenume, adresa de livrare. In acest caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate timp de 6 (sase) luni de la terminarea fiecarei campanii.

 

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

(1)        Organizatorul Campaniei nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare aferente premiului acordat, cu exceptia taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promotionale, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si transfera la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110.

(2)       Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care castigatorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea in posesie a premiilor Campaniei, cad exclusiv in sarcina castigatorului validat.

(3)       Prin participare la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

(4)       Premiul acodat in cadrul prezentului concurs este purtator de impozite si taxe in conditiile stabilite de Codul fiscal al Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorului cetatean beneficiar al unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana.

(5)       In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia in bani sau alte obiecte. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.

(6)       Castigatorul premiului va semna in original un Proces Verbal de intrare in posesia premiului si va completa CNP si numar de telefon in scopul declararii de catre organizator a premiului acordat in Declaratia 205 care se depune in anul urmator desfasurarii concursului.

(7)       Premiul va fi transmis de catre Organizator.

(8)       In conditiile in care premiul oferit castigatorului are o valoare sub 600 lei, atunci acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 110 al. 4 lit. a) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

(9)       Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare. 

(10)     Premiul nu se reporteaza si nici nu se transforma in alte servicii/bani.

(11)      Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea acordarii castigului in situatia in care datele de contact ale castigatorului (numele, telefon, adresa domiciliu/resedinta) nu sunt cele comunicate Organizatorului pe contul de Instagram al “Teilor” de catre castigator.

 

SECȚIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI

 

(1)        Campania va incepe la data de 20 noiembrie 2021 si va inceta la data de 24 decembrie 2021.

(2)       Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 din Codul Civil.

(3)       Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

(4)       Daca un eveniment de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzaie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarzaiata. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

(1) Legea română va fi aplicabilă raporturilor juridice născute în legătură cu această Campanie, iar eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele romane competente.

 

SECȚIUNEA  10.       RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

(1)        Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.                      

(2)       Organizatorul nu va fi raspunzator, in masura in care legea pemite acest lucru, pentru orice pierdere sau vatamare care a aparut din desfasurarea Campaniei si/sau participarea la Campanie de catre orice Participant.

(3)       Organizatorul nu va fi raspunzator pentru datele incorecte furnizate de Participanti.

 

SECTIUNEA  11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

(1)        Prin participarea la concurs, utilizatorii isi dau acordul implicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea contactarii pentru inmanarea premiului si anuntarea numelui castigatorului pe contul de Instagram al „Teilor”.

(2)       Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul informează participanții la Campania “Pure Christmas, Pure Diamonds” cu privire la necesitatea procesării datelor lor personale în legătură cu Promovarea și distribuirea premiului. Notificarea oferă, de asemenea, informații cu privire la volumul de date prelucrate, scopurile, temeiul juridic, mijloacele, metodele și termenele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

(3)       Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii prezentei campanii.

(4)       Organizatorul declară că garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor.

(5)       Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(6)       Datele cu caracter personal furnizate de Participanți în scopul desfasurarii Concursului vor fi stocate de Organizator pentru o perioadă de 30 (treizeci) zile de la data încheierii Campaniei. După expirarea acesteia, toate datele cu caracter personal colectate vor fi distruse.

(7)       Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.

 

SECTIUNEA 12. CLAUZE FINALE

(1)        Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2)       Premiul ce nu a fost acordat va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acesta in modalitatea pe care o va considera potrivita intereselor sale.

Prezentul Regulament a fost redactat într-un singur exemplar original și pastrat la sediul societatii.

 

TEILOR S.R.L.

Administrator Dicu Willy - Ioan